Whistleblowing
Whistleblowing je systém pro oznamování přestupků, který vám Oniverse dává k dispozici.

CALPRA s.r.o., IČO: 272 21 181, se sídlem Sokolovská 651/136a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105505 („CALPRA“), tímto informuje v souladu s požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně oznamovatelů“), o zřízeném vnitřním oznamovacím systému a možnosti podat oznámení při splnění podmínek stanovených Zákonem.

dostupný na internetové adrese:

https://calzedonia-whistleblowing.keisdata.it/

Oznámením se rozumí ústní či písemné oznámení fyzické osoby, jehož obsahem jsou informace o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností v CALPRA, zejména v souvislosti s její obchodní činností, kterou provozuje pod značkami Intimissimi, Intimissimi Uomo, Calzedonia, Tezenis, Falconeri a Signorvino, a interními procesy a vztahy.

Každá fyzická osoba, která oznámí nebo zveřejní informace o porušení právních předpisů, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací. Oznamovateli mohou být zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, stážisté, smluvní dodavatelé CALPRA zajišťující plnění dodávek, služeb, stavebních prací nebo obdobného plnění a jejich zaměstnanci.

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50.000,- Kč.

Obsahem oznámení mohou být informace o možném protiprávním jednání ve vztahu ke CALPRA, které:

 1. má znaky trestného činu;
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč, nebo
 3. porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů; nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) Zákona o ochraně oznamovatelů; nebo
 5. porušuje vnitřní předpis CALPRA.

Oznamovatel podává oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému výhradně příslušné osobě, kterými jsou v CALPRA určeny:

 1. Jakub Málek, e-mail: malek@plegal.cz, tel. č.: +420 602 175 788;
 2. Alessandra Cerreta, e-mail: a.cerreta@tplex.eu; tel. č.: +393358477515
 3. Riccardo Borsari, e-mail: borsari@borsariavvocati.it; tel. č.: +393355298812; a
 4. Rita Civarelli, e-mail: rita.civarelli@calzedonia.it; tel. č.: +393427119966.

 

Výše uvedené kontakty příslušných osob neslouží pro písemná oznámení, ta je možno podat pouze prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému CALPRA.

 

K podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel využít:

 1. vnitřní oznamovací systém CALPRA dostupný zde: https://calzedonia-whistleblowing.keisdata.it, a to k podání písemně či ústně (nahráním zvukové zprávy);
 2. osobní jednání po předchozí dohodě s příslušnou osobou za užití výše uvedených kontaktů příslušných osob.

Všichni oznamovatelé se mohou v souvislosti s oznámením obracet také na Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, jakožto tzv. externí oznamovací systém - https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Podat oznámení